Úvod do problematiky

Myšlenka vybudovat sociální zařízení pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, kteří vyžadují plnou péči, vzešla z potřeb Centra sociálních služeb Praha 2 již v minulém volebním období. Byla zahrnuta do  Programového prohlášení Rady MČ Praha 2 na období 2014–2018:

Kapitola č. 2 Sociální politika a zdravotnictví

Hlavním cílem sociální politiky bude zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně, zdravotního postižení. Sociální a zdravotní politiku budeme realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaným neziskovým organizacím, opatřeními v oblasti sociálního bydlení a dalšími způsoby.

1.  Připravíme plán na rozšíření kapacity Centra sociálních služeb Praha 2 pro stávající pobytové a odlehčovací služby

2.  Připravíme plán na zřízení Domova se zvláštním režimem pro seniory se ztrátou soběstačnosti.

Je proto logické, že je součástí Programového prohlášení MČ Praha 2 i na období 2018–2022:

2. Sociální politika a zdravotnictví

Budeme nadále prosazovat sociální politiku zaměřenou na zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně či zdravotního postižení. Sociální a zdravotní politiku budeme realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaným neziskovým organizacím, opatřeními v oblasti sociálního bydlení a dalšími vhodnými způsoby.

a)  Zahájíme přípravu na výstavbu Domova se zvláštním režimem pro lidi se ztrátou soběstačnosti a tím budeme i rozšiřovat kapacity Centra sociálních služeb pro stávající pobytové a odlehčovací služby.


Městská část Praha 2 je patří v rámci hlavního města Prahy k území s nejvyšším indexem stárnutí. Očekává se, že během příštích dvaceti let vzroste počet seniorů nad 75 let dvojnásobně a bude nezbytné pro ně zajistit dlouhodobou péči.

Proto se radní MČ Praha 2 rozhodli postavit dům pro seniory, který by pokryl potřeby stárnoucích obyvatel Prahy 2. Současná Rada městské části Praha 2 schválila 15. července 2019 usnesení k vypsání otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem Nový domov. Cílem je výběr dodavatele, jenž zajistí projektovou a inženýrskou činnost pro stavbu pobytového sociálního zařízení poskytujícího komplexní péči o seniory s nepřetržitým provozem 24 hodin. Předpokládaná kapacita je až 80 až 120 lůžek.

Podobné zařízení pro seniory naléhavě v Praze 2 chybí už nyní. „Stávající kapacita našich domovů je naprosto nedostačující. Zcela nám chybí prostředí pro dobře organizovanou péči o lidi s demencí. V poslední době se setkáváme s argumentem o povinnosti rodiny převzít na sebe veškerou péči o svého blízkého. S touto myšlenkou by jistě každý mohl souhlasit, ale z mnohaletých zkušeností vím, že dlouhodobá, a právě často celodenní péče o nemohoucího není ve většině případů možná zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb. Také proto si myslím, že plánovaná kapacita Nového domova není přehnaná, naopak z pohledu potřeb našich občanů odpovědná,“ dodává ředitelka Centra sociálních služeb Praha 2 Martina Polanská.

„Chceme zřídit moderní zařízení, kde budou moci pobývat i senioři vyžadující specializovanou péči, například nemocní s Alzheimerovou chorobou či jiným neurodegenerativním onemocněním,“ vysvětluje místostarostka pro oblast sociální, zdravotnictví a podporu podnikání Alexandra Udženija. „Specializovaný pobytový dům v Praze 2 chybí a kapacity Centra sociálních služeb Praha 2 nejsou nekonečné. Zkušenosti ukazují, že řada seniorů bude ve vysoké míře či úplně závislá na odborné péči. Proto bychom se rádi s předstihem připravili na budoucí možnost poskytnutí potřebné péče obyvatelům dvojky,“ dodává místostarostka.

Dříve než se o stavbě Nového domova rozhodlo, sbírali radní (společně s pracovníky Centra sociálních služeb Praha 2 a pracovníky ÚMČ Praha 2) zkušenosti v sousedních zemích. Navštívili například domov pro seniory Senioreneinrichtungen v německém Würzburgu, domov se zvláštním režimem Almacasa v Curychu, Domov Alzheimer Roztoky u Prahy, Mavida Park Velden v Rakousku a další. Zkušenosti a informace z provozu zařízení jsou pro Prahu 2 velmi cenné.

„Vítěz veřejné zakázky vytvoří projektovou dokumentaci a provedení inženýrské činnosti tak, aby byly pokryty všechny požadavky stavby. První fází projektu bude architektonické zpracování a dále provedení průzkumů terénu, posouzení technického stavu existujících objektů, zkrátka veškerý komplex potřebných činností,“ uvedl místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler.

Pobytové zařízení se specializovanou péčí vznikne na městských pozemcích v prostoru vymezeném ulicemi Italskou, Kunětickou, Lichnickou a Španělskou. Řešení problematiky pobytových služeb pro seniory, provozovaných Centrem sociálních služeb Praha 2 (CSSP2), je v souladu s Programovým prohlášením RMČ na období 2018–2022.

Ve spolupráci s pražským magistrátem získala Česká alzheimerovská společnost, o. p. s. (ČALS), podrobnější data ilustrující rozsah kapacit péče o lidi s demencí v sociálních zařízeních zřizovaných hlavním městem Prahou a jednotlivými městskými částmi. Z těchto dat vyplývá, že v 88 % provozovaných zařízení jsou lidé, kteří mají diagnostikovanou demenci nebo u kterých má odborný personál podezření na tento syndrom. Obě tyto skupiny přitom tvoří 25 % celkové klientely; největší podíl klientely přitom tvoří lidé s demencí v případě služeb osobní asistence, domovů se zvláštním režimem, domovů pro seniory, denních stacionářů a odlehčovací služby. Zájem Pražanů o poskytované sociální služby je přitom enormní, téměř u všech zařízení je registrována neuspokojená poptávka, přičemž nejvyšší počet žádostí je evidován v případě domovů pro seniory, kde na každé obsazené místo čekají další tři lidé, a domovů se zvláštním režimem, kde jsou neuspokojeni dva lidé ze tří.

Je tedy zřejmé, že:

  • již v současné době existuje výrazný převis poptávky u druhů sociálních služeb „domov pro seniory“ a „domov se zvláštním režimem“ a situace z pohledu predikce stárnutí obyvatelstva nebude ani lepší, ani stagnující, ale že se s největší pravděpodobností bude z pohledu růstu potřeb spojených s řešením nepříznivé sociální situace občanů MČ Prahy 2 a náročnosti na zdroje a spojené s jejich řešením bez zásahu zhoršovat
  • celkový počet seniorů ve věku 65 a více let by v roce 2050 měl být v hlavním městě Praze vyšší o necelých 100 tis. osob než je nyní, ještě vyšší přírůstek bude patrný u vyšších věkových kategorií – počet osob starších 75 let se do roku 2050 zvýší o 89 % a straších 85 let dokonce o 157 %
  • v České republice se během příštích dvaceti let počet seniorů ve věku nad 75 let přinejmenším zdvojnásobí (odhaduje se přitom, že přibližně čtvrtina až třetina z nich bude ve špatném zdravotním stavu, a bude tedy vyžadovat nějakou formu dlouhodobé péče)
  • vzhledem k demografickému a společenskému vývoji společnosti je nutné očekávat neustálý nárůst počtu uživatelů sociálních služeb
  • bude růst počet osob s kognitivním deficitem v ČR (jako důsledkem syndromu demence zapříčiněného nejčastěji Alzheimerovou chorobou), kteří budou závislí na systému péče v sociálních službách, a jejich počet může být v roce 2050 oproti stávajícímu stavu 2,5krát vyšší
  • bude růst poptávka po propojení dlouhodobé sociálně-zdravotní péče nebo vyřešení financování zdravotních výkonů v zařízeních sociálních služeb,
  • hlavní město Praha a její MČ se musí vyrovnat s absolutně nejvyšším počtem lidí s demencí v ČR (v současnosti v Praze žije 19 795 lidí s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence)

    (Zdroj: Situační zpráva ke stavu sítě sociálních a dalších vybraných služeb poskytovaných občanům MČ Praha 2 – seniorům, nalézajícím se v nepříznivé sociální situaci, Josef Veselka, MBA, Bc. Jindra Kolínská, IMOSH)

Počet nemocných Alzheimerovou chorobou každoročně stoupá (Zdroj: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR)

 

Aktualizováno: 04.03.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout