Výběr lokality

Rada městské části projednala na svém zasedání dne 6. 3. 2017 výstupy Situační zprávy ke stavu sociálních služeb pro seniory v Praze 2 (dále jen Situační zpráva), která byla zpracována s cílem vyhodnotit stav služeb z hlediska poptávky a identifikovat služby chybějící nebo obtížně dostupné. Z výstupů zprávy vyplynula pro Prahu 2 zřejmá potřeba rozšíření stávajících kapacit pobytové služby domova pro seniory a zřízení nové specializované pobytové služby – domova se zvláštním režimem.

Vzhledem ke zjištěným datům a očekávané zvyšující se poptávce pracuje zpráva s předpokladem rozšíření kapacit pobytových služeb o 80 až 120 lůžek celkem.

Usnesením č. 112 ze dne 6. března 2017 bylo uloženo zahájit přípravné práce k řešení uvedené problematiky vyhledáním prostor pro vybudování zařízení pobytových služeb splňujících zjištěné kapacitní nároky a předložit výsledky radě městské části.

V souladu s uvedeným usnesením byly vyhledány potenciálně možné objekty a pozemky pro vybudování pobytového zařízení. Vytipované nemovitosti byly následně prověřeny a vyhodnoceny z hlediska základních požadavků na pobytové zařízení pro seniory v předpokládané kapacitě, výsledky prověření jsou předloženy.

1. Nebytový dům č. p. 1612, Hálkova 1, č. p. 1357
2. V tůních 11, č.p. 325
3. Karlovo nám. 7, č.p. 358
4. Šafaříkova 9,
5. parc. č. 1506, k. ú. Nusle, Krokova ul.
6. parc. č. 2275/1, k. ú. Vinohrady, areál Kunětická–Lichnická

Objekty 1. až 5. nemají pro daný účel potřebnou prostorovou kapacitu a navíc nedisponují venkovním prostorem pro zřízení zahrady. Pozemek č. 5, parc. č. 1506 Krokova ul., je v současné době využíván jako zahrádkářská kolonie a není z hlediska daného záměru vhodnou lokalitou zejména pro obtížnou dostupnost městské hromadné dopravy a nedostatečnou velikost.

Z prověřovaných nemovitostí zůstává jedinou potenciálně možnou variantou pro vybudování pobytového zařízení pozemek parc. 2275/1 o výměře 5150 m2, který se s dalšími třemi pozemky ve správě městské části, na kterých stojí stavby ve vlastnictví třetích osob, nachází v lokalitě ohraničené ulicemi Italská, Kunětická, Španělská a Lichnická.

Stěžejní část pozemku o výměře 4464 m2 je pronajata spolku Sportovní klub OAZA, IČ 0053817. Nájemní smlouva respektuje, že se na pozemku nachází „nouzová stavba“, sloužící jako šatny a technické zázemí (není evidována v katastru nemovitostí). Nájemní smlouvu je možné ukončit výpovědí bez uvedení důvodu vždy k 31.10.

 

 

Aktualizováno: 04.03.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout