Výběrové řízení - referent/ka oddělení školství, mládeže a tělovýchovy v odboru školství

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Městská část Praha 2 – Úřad městské části Praha 2

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 2
vyhlašuje dne 11. 3. 2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/ka oddělení školství, mládeže a tělovýchovy v odboru školství

Sjednaný druh práce: referent/ka oddělení školství, mládeže a tělovýchovy v odboru školství, ÚMČ Praha 2, s místem výkonu práce Praha. Platové zařazení v platové třídě 9, pracovní poměr na dobu neurčitou, s 3-měsíční zkušební dobou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost.

Požadované vzdělání:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.

Požadované znalosti:

 • výborná znalost práce na PC (Word, Excel, datové schránky, el.spisová služba),
 • sumarizace údajů o školských příspěvkových organizacích,
 • podávání informací o školství, agenda stížností
 • zřizovatelská a metodická agenda na úseku mateřských a základních škol v souladu se zákonem č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon),
 • agenda spojená s odměňováním ředitelů školských příspěvkových organizací.

Další dovednosti, schopnosti:

 • komunikační a organizační schopnosti,
 • aktivní přístup k práci, flexibilita, samostatnost,
 • praktické použití zákonů a souvisejících předpisů,
 • zájem o školskou problematiku a rámcová orientace v obecním školství,
 • zpracování tematických úkolů a korespondence,
 • práce s databázemi, vedení statistických údajů za zřizované základní a mateřské školy

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 28. 3. 2014 na adresu:

Městská část Praha 2
Úřad městské části Praha 2
personálně právní oddělení
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

obálku označit slovy: „Výběrové řízení referent/ka oddělení školství, mládeže a tělovýchovy“.

Předpokládaný vznik pracovního poměru: ihned nebo dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 10. 3. 2014

Ing. Michal Kopecký
tajemník Úřadu městské části Praha 2

Zveřejněno: 11.03.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout